DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - INSTRUKTOR TAŃCA

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)      Prowadzenie dwóch godzin zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zamawiający przewiduje jedno spotkanie tygodniowo, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia taneczne  dostosowane do potrzeb uczestników pod okiem INSTRUKTORA TAŃCA w siedzibie ŚDS w Ostrowi Maz. przy ul. K. Warchalskiego 3.

Celem pracy instruktora tańca będzie poprawa sprawności, kondycji fizycznej oraz ogólnego samopoczucia uczestników poprzez organizację zajęć z elementami tańca

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć z zakresu tańca dla
1 grupy (16 osób) pod okiem instruktora tańca

Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

  1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2019r.-30.06.2019r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

 

Pełny tekst do zaproszenia do składania ofert do pobrania :

 

 

 

 

 

 

TOP